Пристанище Одесос ПБМ - Варна

Член на асоциацията на частните пристанища в България

Опазване на околната среда и водите

 

Екологията, околната среда и опазване чистотата на водите са постоянни задачи, които пристанището всекидневно, ефективно изпълнява. Особено внимание се отделя на складирането и съхранението на метален скрап, което се осъществява на обособени площадки, заградени по подходящ начин и непрекъснато се следи товара да не излиза извън обособените участъци.

В близко бъдеще се предвижда да се осъществява непрекъснато овлажняване на товара при обработката му с цел недопускане на прашни емисии в атмосферният въздух и зад пределите на работните площадки.

Пречистването на промишлените води се осъществява посредством монтирани двустъпални кало-маслоуловители с непрекъснат мониторинг върху пречистените води.

В пристанището се осъществява и годишен мониторинг върху чистотата на въздуха и прашните емисии, отделяни при обработката на товари на различните технологични площадки.